2011-11-15

Externa nyheter

Betänkande: En ny lag om elcertifikat – enklare regler och en gemensam elcertifikatsmarknad

Näringsutskottets betänkande 2011/12:NU6.

Sammanfattning
I betänkandet behandlar utskottet proposition 2010/11:155 med förslag om en ny lag om elcertifikat tillsammans med två motioner som väckts med anledning av propositionen. Vidare behandlas fyra motioner om elcertifikat från den allmänna motionstiden 2011. Regeringens lagförslag innebär bl.a. att det blir möjligt för Sverige att ha en gemensam elcertifikatsmarknad med andra länder och att kraven skärps för att el som produceras med vattenkraft ska kunna tilldelas elcertifikat. Elcertifikatssystemets nuvarande mål för ökningen av den förnybara elproduktionen ändras inte.

Läs hela