2012-06-29

Externa nyheter

Debatt: Det är ointresse för riksintressen

På debatt i Norrköpings Tidningar skriver Otto von Arnold (KD).

Riksintressen regleras i både plan- och bygglagen och miljöbalken. Tanken är att kunna peka ut områden som är särskilt värdefulla ur ett nationellt intresse. Tanken med riksintressena är således god men tyvärr har förtroendet för lagstiftningen genom åren urholkats.