2012-04-26

Externa nyheter

Debatt: Så ska Sverige nå miljömålen

Lena Ek, miljöminister på debatt i Svenska Dagbladet:

För mer än tio år sedan fattade Riksdagen i bred majoritet beslut om en ny struktur för miljöarbetet, det som vi idag kallar miljömålssystemet. De totalt 16 miljökvalitetsmålen visar alla samhällsaktörer vad regering och riksdag vill uppnå med miljöpolitiken och – minst lika viktigt – dess integrering i andra politikområden. Systemet har ett övergripande generationsmål, som innebär att vi till nästa generation ska lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför våra gränser. Det förutsätter en progressiv miljöpolitik i Sverige, inom EU och på global nivå.

Läs hela