2021-06-10

Externa nyheter

Det måste bli lättare att få bygga vindkraftverk

Om regering och riksdag menar allvar med att vindkraften ska utvecklas ytterligare i Sverige måste beslut tas som underlättar processen.

En klar förbättring blir det när EU:s reviderade förnybarhetsdirektiv implementeras i Sverige i sommar. Det slår fast att tillståndsprocessen samlat får ta max två år från det att ansökan skickas in till att beslut fattas i första instans. Även om överklaganden kan försena definitivt beslut är det ändå en klar förbättring jämfört med dagens upp till tio år.

Ändrade formuleringar i miljöbalken för att tydliggöra vindkraftens klimatnytta skulle öka vindkraftens möjligheter att få tillstånd, och tydligare regeringsdirektiv till Försvarsmakten att inte i onödan stoppa vindkraftsprojekt behövs också, inte minst för den havsbaserade utbyggnaden.

Läs mer: https://www.nsk.se/2021/06/10/det-maste-bli-lattare-att-fa-bygga-vindkraftverk/