2011-11-23

Externa nyheter

Dom av betydelse för vindkraft och rennäring

Mark- och Miljööverdomstolen har idag meddelat domar i tre mål. Domarna innebär att de av miljödomstolen lämnade tillstånden står fast och att Statkraft SCA Vind AB får uppföra och driva gruppstationer med sammanlagt högst 360 vindkraftverk. Jiingevaerie sameby fick inte framgång med sin begäran om att tillstånd till vindkraftsparkerna inte skulle lämnas överhuvudtaget. Statkraft SCA Vind AB fick å andra sidan inte framgång med sin begäran om att vindkraftsparken i Björkvattnet skulle tillåtas på ett till ytan större markområde. 

I målen har Mark- och miljööverdomstolen bedömt vid vilka avstånd vindkraftverk påverkar renar så att de undviker verken och när denna undvikelseeffekt påverkar möjligheterna för samebyn att bedriva rennäring.

Domstolen uppskattar att sådan undvikelseeffekt som påverka möjligheterna att bedriva rennäring kan uppkomma inom fem kilometer från vindkraftverken. 

Läs hela