2011-03-17

Externa nyheter

En ny lag om elcertifikat-regelförenkling och en gemensam elcertifikatmarknad med Norge

Näringsdepartementet har i dag i en promemoria lagt fram förslag till regelförenklingar i elcertifikatslagstiftningen. Ändringarna innebär att lagtexterna har omarbetats och omdisponerats i förhållande till den nuvarande lagen om elcertifikat. Utgångspunkten har varit de förslag till regelförenklingar som Energimyndigheten har tagit fram. Näringsdepartementet har vidareutvecklat myndighetens förslag.

Läs hela