2019-06-19

Externa nyheter

Energiunionen: EU-kommissionen efterlyser högre ambitioner från medlemsländerna för att genomföra Parisavtalet

EU-kommissionen har i dag offentliggjort sin bedömning av medlemsländernas utkast till planer för att genomföra EU:s mål för energiunionen, särskilt de överenskomna energi- och klimatmålen för 2030.

EU-kommissionen bedömer att de nationella planerna redan innehåller betydande insatser, men pekar på flera områden där det finns utrymme för förbättringar, framför allt i fråga om riktade och anpassade strategier för att se till att 2030-målen uppnås och kunna nå klimatneutralitet på längre sikt. EU är den första stora ekonomin som har infört en rättsligt bindande ram för att uppfylla sina åtaganden enligt Parisavtalet, och det här är första gången som medlemsländerna har utarbetat utkast till integrerade nationella energi- och klimatplaner. För att EU:s klimat- och energimål ska uppnås krävs dock att alla gemensamt höjer ambitionsnivån, eftersom de nuvarande planerna inte är tillräckliga i fråga om förnybara energikällor och energieffektivitetsbidrag.

Ta del av hela pressmeddelandet på europa.eu.