2015-03-13

Externa nyheter

ENIGHET OM ÄNDRINGAR I AVTALET om en gemensam marknad för elcertifikat

Energiminister Ibrahim Baylan och Norges olje- och energiminister Tord Lien är eniga om ändringar i avtalet som reglerar samarbetet med den gemensamma marknaden för elcertifikat.

Förändringarna i avtalet innebär att det blir möjligt att höja det gemensamma målet för elcertifikatmarknaden till 2020 med 2 terawattimmar (TWh), från 26,4 TWh till 28,4 TWh. Det skulle innebära att den svenska regeringen når sin målsättning om finansiering av 30 TWh ny förnybar elproduktion till 2020 jämfört med 2002. Ändringsavtalet innebär vidare att ramvillkor för aktörer i Sverige och i Norge kommer att bli mer lika och att vissa delar av det gemensamma regelverket ska utvärderas i samband med nästa kontrollstation.

Läs hela