2011-12-23

Externa nyheter

EU-kommissionen: Vindkraft kommer att vara en av de viktigaste energikällorna i Europa år 2050

I förra veckan publicerade EU-kommissionen sin färdplan för ett kolsnålt EU år 2050. Syftet med dokumentet är att visa på olika scenarier för Europas energiförsörjning, där koldioxidutsläppen minskas med 80 procent senast år 2050.  Utmaningen är att realisera denna vision utan att försämra vare sig den europeiska energiförsörjningen eller minska den ekonomiska konkurrenskraften.

Dokumentet är en naturlig fortsättning på principerna som ligger till grund för de så kallade 20-20-20-målen, det vill säga att reducera utsläppen av växthusgaser med 20 procent, använda 20 procent förnybara bränslen i energimixen och energieffektivisera med 20 procent räknat från 1990 års nivå och med år 2020 som slutdatum.

Färdplanen är förstås högintressant för den europeiska förnybarhetsbranschen.  Det tar lång tid att bygga och driftssätta nya elproduktionsanläggningar och det är därför avgörande med förutsägbarhet och långsiktiga politiska riktlinjer.  Detta bekräftas också av färdplanen som understryker det ekonomiskt rationella med att påbörja investeringarna redan nu – omedelbara åtgärder undviker dyrare insatser om tjugo år.

EU-kommissionären Günter Oettinger underströk också behovet av en höjd ambitionsnivå för förnybar år 2030. Detta mål är dock inget som fastställs i färdplanen, utan är en politisk fråga som behöver enighet bland EU-länderna. Frågan ligger alltså i händerna i händerna på Europas regeringschefer, men även Europaparlamentet har möjlighet att ta en ledande roll och driva frågan.

Avgörande för hur den framtida energiförsörjningen ska utformas är förstås kostnaden för olika tekniker.  Flera studier visar att vindkraft är billigare än både kärnkraft och kolkraft med så kallad CCS-teknnik.  Detta framgår också av färdplanen som visar att förnybar energi är högst konkurrenskraftig. Storskaliga satsningar på förnybar energi behöver alltså inte kosta mer än vad motsvarande investeringar i konventionell elproduktion skulle göra.

En annan viktig slutsats är att den europeiska elmarknaden måste moderniseras. Flera överföringsförbindelser mellan medlemsländerna måste byggas, utvecklingen av smarta elnät måste gå vidare och forskningen inom förnybar energi måste intensifieras.

Läs mer på EU-kommissionens webbplats

Läs mer på EWEAs webbplats