2012-06-08

Externa nyheter

EU-kommissionens förnybarhetsstrategi

I den nyligen publicerade förnybarhetsstrategin visar EU-kommissionen på de stora ekonomiska och miljömässiga vinster en fortsatt utbyggnad av förnybara energikällor medför.

Av strategin framgår det att en stabil utbyggnadstakt fram till år 2030 skulle:

  • Skapa över tre miljoner jobb.
  • Vara en naturlig del på de mål och strategier som finns fram till 2020.
  • Skulle resultera i netto BNP-effekter om cirka 0,36-0,40 % fram till 2030.
  • Öka EUs försörjningstrygghet.
  • Innebära kostnadsbesparingar för EU om 518 till 550 miljarder euro tack vara minskad import av fossila bränslen.

Läs hela