2018-03-23

Externa nyheter

Företags marknadsföring av grön el

Skriftlig fråga 2017/18:1073 
Rickard Nordin (C) till statsrådet Per Bolund (MP)

För att nå målet om ett helt förnybart elsystem krävs ett brett engagemang från en rad olika aktörer i samhället. Därför är det mycket positivt att en rad företag investerar i vindkraft för att täcka upp för den egna elanvändningen. Ett exempel på detta är Polarbröd som inte nöjde sig med att köpa grön el, utan år 2013 beslutade att investera i fyra egna vindkraftverk vars produktion motsvarar deras egen elanvändning.

Företaget har under ett par år haft märkningen ”Bakat med egen vindkraft” på sina produkter, och responsen från kunder och konsumenter har enligt företaget varit positiv.

Nu har Konsumentverket inlett en granskning av Polarbröds marknadsföring och påstående om att produkterna är bakade med egen vindkraft. Konsumentverket ”vidhåller sin inställning om att marknadsföringen är vilseledande och otillbörlig”.
Energimyndigheten har skriftligen sammanfattat sina reflektioner över det pågående ärendet hos Konsumentverket om huruvida företagets produkter är producerade med vindkraft.

Energimyndigheten skriver bland annat följande: ”Eftersom ellagen tillåter (och uppmanar) elleverantörerna att redovisa ursprunget på elen kan det emellertid inte anses vara orimligt att elkunden kan och får göra påståenden om del el som han eller hon köper och använder”. Myndigheten påpekar också att det givetvis inte är ”möjligt att fysiskt spåra vilket kraftverk som faktiskt spänningssätter en uttagspunkt i det allmänna elnätet, men det är egentligen ointressant, på samma sätt som det är ointressant vem som satte in de sedlar man som bankkund kan ta ut i en bankomat”.

Om Konsumentverket står fast vid sin uppfattning försvagas incitamentet för företag att investera i förnybar elproduktion och systemet med ursprungsgarantier blir värdelöst, vilket kommer att få omfattande konsekvenser för omställningen till ett förnybart elsystem.

Jag vill mot denna bakgrund fråga statsrådet Per Bolund:

Kommer statsrådet vidta några generella åtgärder för att säkerställa att företag i sin marknadsföring får ange att de köper grön el via ursprungsgarantier eller grön el via egna vindkraftverk med ursprungsgarantier?

Läs mer här