2018-08-23

Externa nyheter

Forskare: Sverige har chans att minska EU:s utsläpp

Sverige spelade en mycket viktig roll för att reformera EU:s handelssystem så att utsläppsutrymmet kommer att minska med 2,4 miljarder ton. Det är nästan 50 gånger mer än de årliga svenska utsläppen av växthusgaser. Sverige bör nu gå vidare med två viktiga förslag för ytterligare utsläppsminskningar, skriver forskaren Lars Zetterberg.

När EU:s system för handel med utsläppsrätter infördes var näringslivet, myndigheter och forskare nöjda med att ett pris var satt på utsläpp av växthusgaser som täckte cirka hälften av EU:s utsläpp. Utsläppstaket garanterade att EU skulle klara sitt klimatmål och prissättningen av utsläpp innebar att utsläppsminskningarna skulle ske till lägsta möjliga kostnad.

Under de senaste tio åren har ett mycket stort överskott av utsläppsrätter skapats. Överskottet har pressat ner priset på utsläppsrätter till en så låg nivå att det inte funnits tillräckliga ekonomiskt incitament att investera i utsläppsminskningar.

Därför har vissa EU-stater infört nationella styrmedel för att snabbare minska utsläppen inom den så kallade handlande sektorn. Detta har tidigare varit problematiskt främst av två skäl. För det första kan utsläppsreduktioner i en anläggning innebära att de ökar i en annan, eftersom det totala utsläppsutrymmet är bestämt i förväg. Detta har kallats för ”vattensängseffekten” – om man lägger sig på en sida av sängen så stiger det på motsatt sida. För det andra har extra utsläppsreduktioner ökat överskottet av utsläppsrätter ytterligare, vilket reducerat priset för att släppa ut och därmed minskar incitamenten att investera i utsläppsreduktioner.

Läs mer här.