2021-05-05

Externa nyheter

Förslag till kraftigt ökat uppdrag för Svenska kraftnät med utbyggnad till havs

Infrastrukturdepartementets promemoria ”Minskade anslutningskostnader för elproduktion till havs” innebär stora förändringar i Svenska kraftnäts uppdrag. Svenska kraftnät ser positivt på mandatet att avgöra placering av mer elproduktion i kraftsystemet, och lämnar förslag på några förtydliganden.

Svenska kraftnät är en viktig aktör i genomförandet av energiomställningen, bland annat genom att möjliggöra anslutning av förnybar elproduktion. I promemorian ”Minskade anslutningskostnader för elproduktion till havs” föreslås att Svenska kraftnät får uppdraget att bygga ut transmissionsnätet till områden inom Sveriges sjöterritorium där det finns förutsättningar att ansluta havsbaserad vindkraft.

– Vi ser mycket positivt på att det ska byggas mer elproduktion och att Svenska kraftnät får mandatet att avgöra var ny havsbaserad elproduktion ska förläggas. Det innebär att produktionen kan placeras där den behövs mest utifrån kraftsystemets perspektiv och behoven i samhället, säger Daniel Gustafsson, avdelningschef Kraftsystem på Svenska kraftnät.

Läs kommentaren från Svenska kraftnät.