2016-02-24

Externa nyheter

Fortsatt hög investeringstakt i stamnätet för el

Svenska kraftnät har lämnat sin investeringsplan för 2017 – 2020 till regeringen. Affärsverkets investeringar beräknas uppgå till 14,2 miljarder under fyraårsperioden. Det är inte minst investeringarna i stations- och ledningsförnyelser samt stationer för uppsamling av vindkraftsproduktion som driver investeringarna. Totalt förnyas närmare 30 ledningar och stationer. Stor volym tillfaller också en ny ledning i östra Sverige och Gotlandsförbindelsen.

Läs hela