2016-11-16

Externa nyheter

Helhetssyn kan gynna både artskydd och vindkraften

Både forskare och bransch efterlyste ett större helhetsgrepp på artskyddsfrågorna när ny vindkraft planeras. Ett bättre helhetsgrepp på artskyddsfrågorna kan gynna den biologiska mångfalden, och dessutom bidra till att minska riskerna i vindkraftsinvesteringar var något av det som framfördes där.

Martin Rydberg Hedén, biolog på Grouse Expeditions välkomnade en diskussion om hur man kan jobba med naturvård i samband med nyetablering av vindkraft. – Vi vill se till att arterna har en gynnsam bevarandestatus. Det gör vi inte genom skyddszoner. Istället behöver vi titta på de regionala, nationella och globala populationerna av arterna vi ska skydda, sa han.

Martin Green från Lunds universitet presenterade nyheter från en kommande uppdatering av Vindvals syntesrapport om fåglar och fladdermöss, och lyfte fram behovet av tydligare mål vad gäller den biologiska mångfalden. – Vi måste ha mål som anger hur många av en viss art och hur mycket god livsmiljö som behövs. Jag vill se exklusiva riksintressen med utpekade områden för vindkraft så att vi får ett mer koncentrerat byggande, sa Martin Green.

Seminariet i sin helhet kan du titta på här.