2021-03-26

Externa nyheter

Holmens vindkraft – en del av lösningen på klimathotet

Elektrifieringen av samhället är en del av lösningen på klimathotet. Fossilfri el ersätter fossilbaserade energikällor inom transportsektorn och industrin.

I dagsläget står el för en tredjedel av den totala energianvändningen i Sverige. Trots att det görs stora energieffektiviseringar kommer behovet av ny elproduktion var mycket stort under de närmaste 20 åren.

Sverige har ett mål om helt förnybar elproduktion år 2040. I den nationella vindkraftsstrategin görs bedömningen att det behövs minst 100 TWh ytterligare vindkraft. I strategin framhålls även vikten av geografisk spridning och det regionala ansvaret. Den årliga elproduktionen i Östergötland måste öka med minst 2,5 TWh, motsvarande 100-150 vindkraftverk.

Läs hela debattartikeln i NT.