2012-06-27

Externa nyheter

IEA: Vindkraft nyckeln till att klara klimatutmaningen

Vindkraft och andra förnybara energikällor är nyckeln till att ställa om det globala energisystemet och klara den klimatutmaning som världen står inför. En medveten satsning på förnybart innebär inte bara stora vinster för miljön, utan även för samhällsekonomin och försörjningstryggheten. Detta framgår av en nyligen publicerad rapport från OECD-ländernas samarbetsorgan för energifrågor – International Energy Agency (IEA).

Rapportens huvudbudskap är att det är fullt möjligt och realistiskt att ställa om det globala energisystemet.  IEA visar att utbyggnaden av icke-fossilbaserade energikällor går långsammare än vad som egentligen hade behövts för att nå det så kallade tvågradersmålet.   Trots att de tekniska möjligheterna redan finns utnyttjas dessa inte i tillräckligt stor omfattning.  Rapporten andas dock tillförsikt och optimism och menar att det fortfarande är möjligt att ta igen den fart som har tappats.Tack vare en snabb teknikutveckling inom alternativa energitekniker befinner sig världen just nu vid ett vägskäl.  Rapporten visar att väl avvägda energipolitiska beslut kommer att leda till stora vinster för miljö, ekonomi och försörjningstrygghet. I den framtidsbild som målas fram är bedömningen att fossila bränslen inte kommer att försvinna helt, men att dess roll väsentligt kommer att förändras. 

Idag ökar användningen av kol i elproduktionssektorn i snabb takt. IEA menar att denna trend måste brytas, men konstaterar samtidigt att en fullständig utfasning är osannolik. Däremot kan koldioxidutsläppen i befintliga fossilkraftverk reduceras rejält genom uppgraderingar och moderniseringar. IEA menar att även naturgas och olja kommer att vara betydelsefulla komponenter i det globala energisystemet lång tid framöver.

IEA lyfter fram CCS-tekniken som ett viktigt verktyg för att minska koldioxidutsläppen i andra sektorer av samhället, som t ex i stål-, skogs och cementindustrin. IEA menar att det skulle bli mycket svårt att nå tvågradersmålet om CCS-tekniken inte tillåts att utvecklas vidare. Rapporten bekräftar bilden av att det redan idag finns det stora tekniska möjligheter att fasa ut miljöstörande konventionella tekniker och ersätta dem med förnybara energikällor såsom till exempel vind- och solkraft. Budskapet illustreras med att redovisa den snabba utbyggnadstakten och de snabbt minskande produktionskostnaderna.  Rapporten har för övrigt ett teknikneutralt perspektiv och pekar inte ut vissa koldioxidfria källor som mer attraktiva än andra.  Ett återkommande budskap är att ett renare energisystem bidrar till bättre försörjningstrygghet.  Detta eftersom minskad bränsleimport minskar beroendet av händelser i omvärlden och gör det ekonomiskt rationellt att investera i förnybara energikällor.  IEAs beräkningar att varje krona som investeras ger tre kronor tillbaka i framtida bränslebesparingsvinster.

Totalt handlar det om enorma belopp som behöver investeras de kommande åren. Utslaget per capita är summorna emellertid mer greppbara.  Rapporten belyser att det krävs ambitiösa forskningssatsningar för att kunna driva på utvecklingen och göra omställning möjlig.  IEA beklagar att fossila bränslen fortfarande tillgodogör sig statliga subventioner och påpekar att fossila bränslen får nästan sju gånger så mycket stöd som det förnybara. Betydelsen av politiska mål, tydliga tidsplaner och ett gynnsamt investeringsklimat är vidare avgörande för att omställningen ska vara möjlig. Förutom de rent politiska ambitionerna är det också viktigt att det finns transparenta och stabila ekonomiska styrmedel som driver utvecklingen åt rätt håll och belönar investeringar i kolsnåla energisystem.

IEA ser också den stora potentialen i energieffektiviseringar och lämnar 25 konkreta rekommendationer i rapporten om hur nationella regeringar kan stimulera nationellt energieffektiviseringsarbete.  Offentliga satsningar på forskning och utveckling anses vara av stor betydelse för att göra omställningen möjlig. Internationellt samarbete och koordinerade satsningar anses vara viktiga för att göra detta arbete så effektivt och ekonomiskt som möjligt.

 Länk IEAs Energy Technology Perspectives 2012.