2018-10-02

Externa nyheter

Ja till vindkraft har blivit nej

Mark- och miljödomstolen säger nej till vindkraftsparken i Lönhult. Det innebär att man river upp länsstyrelsens beslut att ge tillstånd.

Lönhult Vind AB har ansökt om tillstånd att bygga och driva en gruppstation för vindkraft på fastigheterna Stora Lönhult 6:8 och Brokafall 1:4 i östra delen av Aneby kommun.

Enligt ansökan om tillstånd handlar det om maximalt fem vindkraftverk med en totalhöjd på som mest 210 meter. Aneby kommun har tillstyrkt vindkraftsparken, vilket var ett måste för att länsstyrelsen skulle kunna inleda en tillståndsprocess.

I februari i år beslutade miljöprövningsdelegationen på länsstyrelsen i Östergötland att bevilja ansökan från Lönhult Vind AB. Tillståndet, som ska gälla i 35 år, är förenat med en rad villkor. Det gäller till exempel bullernivån inte får överstiga 40 decibel. Det finns också en del restriktioner där hänsyn ska tas till fladdermöss och fåglar. Ytterligare ett villkor är att rörliga skuggor från vindkraftanläggningen inte får överstiga åtta timmar per år på störningskänslig plats vid bostäder.

Länsstyrelsens beslut att bevilja tillstånd har överklagats till mark- och miljödomstolen, av både närboende och Sveriges Ornitologiska förening. De klagande har framför allt framfört oro för hur fladdermöss och fåglar skulle påverkas samt bullernivån.

Nu har den instansen meddelat sin dom, som innebär att det blir nej till vindkraft i Lönhult. Därmed river mark- och miljödomstolen upp länsstyrelsens beslut.

Läs hela artikeln här.