2011-12-01

Externa nyheter

Klartecken för en gemensam elcertifikatmarknad med Norge

Riksdagen har bifallit regeringens förslag till ny elcertifikatlag. Det innebär att Sverige nu kan införa en gemensam elcertifikatsmarknad med Norge den 1 januari 2012.

Den nya lagen innehåller regler som gör det möjligt för Sverige att ha en gemensam elcertifikatsmarknad med andra länder. I övrigt innehåller lagen bland annat följande ändringar mot dagens lagstiftning:

– Kraven skärps för att el som produceras med vattenkraft ska kunna tilldelas elcertifikat.

– Mindre producenter av el som själva använder den el de producerat får undantas från kvotplikt.

– En förändring gällande beslut om annullering av elcertifikat. Det är Energimyndigheten, i egenskap av tillsynsmyndighet, som kommer att besluta om hur många elcertifikat som ska annulleras. Myndigheten skickar sedan uppgift om antalet elcertifikat till Svenska Kraftnät, som annullerar certifikaten den 1 april varje år.

I Sverige är nu alla delar i arbetet med att etablera en svensk-norsk elcertifikatsmarknad klara. I Norge återstår bland annat att Stortinget godkänner avtalet om en gemensam elcertifikatsmarknad med Sverige och införlivandet av EU:s förnybartdirektiv i EES-avtalet.