2014-04-04

Externa nyheter

Klimatfärdplan 2050 – strategi för att nå visionen

En särskild utredare ska lämna förslag till en strategi för hur regeringens långsiktiga vision att Sverige år 2050 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären ska uppnås. Uppdraget ska redovisas till Miljödepartementet senast den 2 november 2015.

Läs hela