2017-04-03

Externa nyheter

Kommunalt veto stoppar vindkraft

Över 350 vindkraftverk har stoppats av det kommunala vetot de senaste åren. Vindkraftsbranschen och regeringen är missnöjda med vetot, som kan komma att avskaffas.

Läs mer här.

2010-12-08

Debattinlägg

Kommunalt veto stoppar vindkraft

Kommunernas veto riskerar att få en förödande effekt på utbyggnaden av vindkraften. Hittills har minst 380 planerade vindkraftverk stoppats, ytterligare 750 löper stor risk att stoppas. Det skriver Annika Helker Lundström, vd för Svensk Vindenergi.

Våren 2009 presenterade regeringen en rad förändringar i syfte att förenkla och påskynda tillståndsprocessen för vindkraft. Nu ser vi resultatet – en helt oförutsägbar tillståndsprocess som redan stoppat eller hotar minst 7,5 TWh vindkraftsel, två och en halv gånger så mycket som den nuvarande produktionen. Skälet är att kommunerna fått vetorätt mot vindkraft. En ny undersökning från Svensk Vindenergi visar att en klar majoritet av vindkraftprojektörerna, 76 procent, anser att de nya reglerna gjort det svårare att bygga vindkraft i goda vindlägen, tvärt emot avsikten.

Regeringens intentioner var goda när Miljöprocessutredningen i december 2007 fick i uppdrag att se över regelverket för vindkraft. Utredningens betänkande som presenterades i oktober 2008 välkomnades också av vindkraftbranschen. De föreslagna förändringarna hade goda förutsättningar att bidra till att få fart på vindkraftsutbyggnaden. När regeringen några månader senare lade fram sitt förslag sa miljöministern i en kommentar att ”nu tar vi bort stoppklossarna i handläggningen”.

Det var bara ett problem, i slutskedet tillkom förslaget om att kommunerna skulle få vetorätt mot vindkraft. Det innebar att kommunerna aktivt måste tillstyrka planerna på vindkraftverk för att tillstånd ska kunna ges. En kommun som är negativt inställd till vindkraft, tveksam eller ointresserad kan helt enkelt låta bli att ta upp ärendet och därmed i praktiken förbjuda anläggningen. Kommunen behöver inte ens motivera sitt ställningstagande på något sätt.

Svensk Vindenergi har genom en enkät till sina medlemsföretag undersökt hur vetot påverkar vindkraftsutbyggnaden. Svaren från 23 vindkraftsprojektörer visar att kommunernas veto kan få en förödande effekt.

Minst 380 planerade vindkraftverk, med en samlad effekt på omkring 1000 MW, har redan stoppats av vetot. Ytterligare 750 vindkraftverk i pågående projekt, med en sammanlagd effekt på runt 2000 MW, löper stor risk att stoppas.

Tillsammans skulle de vindkraftverk som redan stoppats eller riskerar att stoppas kunna producera minst 7,5 TWh förnybar el. Det är två och en halv gånger så mycket som hela dagens vindkraftproduktion.

Många av de projekt som stoppats ligger i områden som kommunerna i befintliga eller tidigare planer pekat ut som lämpligt för vindkraft. Och många kommuner ändrar nu i sina planer och tar bort områden med goda vindlägen. Enkäten visar också att vindkraftprojektörerna tror att vetot kommer att användas allt oftare framöver.

Sverige har mycket goda förutsättningar att producera el från vindkraft till låga kostnader, bland de lägsta i världen. Men om vindkraften inte får byggas i goda vindlägen blir den dyrare, vilket i slutändan drabbar konsumenterna. Den osäkerhet som kommunernas veto innebär försämrar dessutom villkoren för belåning av investeringar, vilket ytterligare ökar kostnaderna.

Svensk Vindenergi anser att det är självklart att kommunerna ska ha ett stort inflytande över vad som sker inom dess territorium. Men det är helt orimligt att kommunerna ska ha veto mot förnybar, utsläppsfri vindkraft. I synnerhet när de inte har vetorätt mot utvinning av fossil och klimatpåverkande energi som olja och gas.

Om regeringens ambition om en rättssäker och noggrann prövning av vindkraftärenden ska upprätthållas, måste formerna för kommunernas inflytande över vindkraftsärenden förändras och kravet på tillstyrkande tas bort. Kommunernas remissyttrande bör dock väga tungt i besluten och kommunerna måste både redovisa och motivera sin inställning till den sökta vindkraftetableringen. Om inte detta går att fastslå i miljöbalken så bör regeln om kommunernas veto ersättas med en återinförd bygglovsplikt. På så sätt får vi den förenklade och rättssäkra tillståndsprocess för vindkraft som regeringen ville uppnå.

Då kan vindkraften byggas ut samtidigt som kostnaderna för konsumenterna hålls nere. Ett överskott av el med låga koldioxidutsläpp håller inte bara nere de svenska elpriserna utan möjliggör också regeringens ambitioner om en kolsnål elexport från Sverige till övriga Europa.

Annika Helker Lundström

vd Svensk Vindenergi

Till artikeln i SvD