2019-01-09

Externa nyheter

Krav på vindkraftens utveckling

DEBATT. Norrköpings kommun är fortfarande fast besluten att genomföra den energiplan som antogs för tio år sedan, men då krävs en ökad samsyn med länsstyrelsen i frågan om vindkraftens utveckling i den östra länsdelen, skriver Lars Stjernkvist (S).

Norrköpings kommun har tillsammans med Linköping utarbetat Klimatvision Linköping – Norrköping som blev klar 2008. Kommunfullmäktige antog 2009 också en Energiplan för Norrköping. Syftet med de planerna var förstås att så snabbt som möjligt ställa om till ett hållbart samhälle.

Det är tio år sedan. Vi har kommit en bra bit på väg, men inte tillräckligt långt. En av orsakerna till det är den långsamma utvecklingen av vindkraften i vår del av länet. Det beror inte på att det saknats initiativ, utan istället på svårigheterna att erhålla tillstånd från länsstyrelsen för en sådan utbyggnad.

Många projekt har påbörjats, bland annat i områden utpekade som riksintresse för vindbruk på Kolmården och vid Marvikens nerlagda kraftverk, men tyvärr har länsstyrelsens beslut än så länge förhindrat deras genomföranden. I slutet av september i år stoppades det senaste projektet, Vikboland Vind. Norrköpings kommun ställde sig positiv till projektet för att med egen förnybar energi till skolor, spårvagnar och annat kunna bidra till omställningen till ett hållbart energisystem och att bromsa klimatförändringarna.

Efter ett och ett halvt års prövning beslutade länsstyrelsens miljöprövningsdelegation emellertid att avslå tillståndsansökan för Vikboland Vind. Avslaget motiveras med att havsörnsstammen kan hindras från att öka mer än den redan har gjort. Eftersom kusten nu täcks av olika havsörnsrevir, skulle örnen i framtiden kunna vilja bygga bo längre in på land, eventuellt även där vindkraftverken skulle ha placerats.

I Norrköpings kommun är vi stolta över det miljöarbete som möjliggjort havsörnens ökade utbredning i länet. Samtidigt är det problematiskt att de osynliga hoten mot både havsörnars, människors och alla andra arters existens väger så lätt vid länsstyrelsens bedömningar. I Norrköpings kommuns energiplan ingår en minskning av utsläppen av koldioxid med 133 000 ton per år. Ett ton koldioxid väger lika mycket som ett ton stål, det är ofantliga mängder. Den ökade klimatnytta som detta innebär borde tas i högre beaktning än vad som sker för närvarande.

Den 1 januari införde riksdagen en ny klimatlag för att påskynda den omställning som krävs för att bromsa klimatförändringarna. Norrköpings kommun är fortfarande fast besluten att genomföra den energiplan och den klimatvision som antogs för tio år sedan, men då krävs en ökad samsyn med länsstyrelsen i frågan om vindkraftens utveckling i den östra länsdelen. Saken ligger i båda parters intresse, eftersom länsstyrelsen har regeringens uppdrag att främja utbyggnaden av vindkraft.

Under hösten har en ny politisk mandatperiod startat samtidigt som en ny landshövding har övertagit ansvaret för arbetet i länsstyrelsen Östergötland. Det ger oss möjlighet att ta nya tag för vindkraftens utveckling så att vi gemensamt kan uppnå efterlängtade framgångar i klimatomställningsfrågan.

Läs debattartikeln i Norrköpings Tidning.