2018-11-22

Externa nyheter

Låt vindkraftprocessen ha sin gång

Debatt: Under de senaste veckorna har flera artiklar och debattinlägg gällande vindkraft och de ansökningar som gäller vindkraftparkerna Boarp och Stigared i Ulricehamns kommun diskuterats. Vattenfall vill här förtydliga vad vi står inför gällande vindkraften.

Klimatförändringarna är en av vår tids ödesfrågor och Sverige har ett mål om att nå 100 procent förnybar elproduktion till år 2040. För att nå detta mål behöver flera kraftslag samverka och vindkraftsutbyggnaden är en viktig del av helheten. Elcertifikaten har varit till hjälp för att få till utbyggnaden av förnybara kraftslag.

Svensk Vindenergi förutspår att det politiska målet med elcertifikatsystem kommer vara uppfyllt till år 2021 och att den fortsatta utbyggnaden av landbaserad vindkraft kommer att ske utan stödsystem. Vi ser redan denna utveckling i bland annat Finland, där de första subventionsfria landbaserade vindkraftparkerna nu byggs.

Vattenfall har ansökt om att få uppföra totalt 17 vindkraftverk i Ulricehamns kommun. Dessa vindkraftverk skulle bidra till förnybar hushållsel till motsvarande 60 000 hushåll, vilket i sin tur bidrar till att uppnå Sveriges mål om ett 100 procent förnybart elsystem. För att få tillstånd att bygga en vindkraftspark, finns det flera instanser som ska granska de ansökningar som lämnats in.

Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation (MPD) har att ta ställning till om ansökan uppfyller kraven enligt miljöbalken, vilket bland annat omfattar motstående intressen, natur och kulturvärden, hydrologi, djurliv, ljud och skuggor. MPD ser även på övriga riksintressen i området, exempelvis riksintresse, friluftsliv på Komosse samt riksintresse för vindbruk inom de utpekade områdena.

De synpunkter som kommunen har på vindkraftsetableringen, exempelvis gällande höjd på verk och antal verk, bör (enligt Energimyndighetens Vägledning om kommunal tillstyrkan vid tillståndsprövning av vindkraftverk), föras fram i tidig dialog, vid samråd och i remissyttrandet gällande tillståndsansökan.

Kort sagt, MPD bedömer påverkan på miljön och kommunen fattar beslut om hur ansökan förhåller sig till planen. Verksamhetsutövaren, i detta fall Vattenfall, har i slutändan att förhålla sig till det som meddelas i tillståndet.

Ulricehamns kommun har tagit fram en översiktsplan med ett tillägg gällande vindkraft. I vindkraftsplanen pekar kommunen ut områden som anses lämpliga för vindkraft. Områdena 28 och 29 utpekas som lämpliga. Vattenfall har därför ansökt om att få bygga de 17 vindkraftverken inom dessa utpekade områden.

Kommunen har nu att ta ställning till om ansökan håller sig inom de av kommunen utpekade områdena samt om ansökan uppfyller de förutsättningar som givits i vindkraftsplanen samt i förtydligandet av vindkraftsplanen som beslutades i januari 2016.

Linda Broman
Projektledare, Vattenfall

Läs debattartikeln i Ulricehamns Tidning.