2013-11-12

Externa nyheter

Lokal nytta av vindkraft lyfts fram i nytt policyunderlag

Turismforskningsinstitutet ETOUR vid Mittuniversitetet ska med stöd av Energimyndigheten arbeta fram en kunskapsöversikt kopplad till vindkraftens utbyggnad och lokal nytta. Översikten ska komplettera befintliga kommunala policyer och ge vägledning till regionala företag och andra aktörer om hur den lokala nyttan av vindkraft kan öka.

Läs hela