2018-06-26

Externa nyheter

Medlemsstater vill se höjd klimatambition i EU

Fjorton av EU:s klimat- och miljöministrar har idag gjort ett gemensamt uttalande om vikten av en hög ambitionsnivå i EU:s långsiktiga klimatstrategi och fortsatta klimatarbete för att genomföra Parisavtalets mål.

Sverige framför tillsammans med Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Portugal, Slovenien, Spanien, Storbritannien och Tyskland att EU behöver visa fortsatt ledarskap på klimatområdet. För att kunna göra det behöver EU-kommissionens kommande förslag till långsiktig klimatstrategi för EU hålla en ambitionsnivå som är i linje med Parisavtalet. Ministrarna uppmanar därför kommissionen att beskriva vad som krävs för att hålla den globala uppvärmningen till 1,5 grader, som är en del av Parisavtalets temperaturmål. Strategin bör också visa hur EU kan nå fram till att inte ha några nettoutsläpp till atmosfären år 2050, ett mål som Sverige ska nå redan 2045 enligt det nationella klimatramverket.

Läs mer här.