2018-10-22

Externa nyheter

Medvind för vindkraft – men framtiden hotas: ”Stor risk för prisras”

En kapplöpning bland investerare gör att målet om 18 TWh ny förnybar el till 2030 är på väg att nås i rekordfart. För att klara energiöverenskommelsens mål till 2040 krävs dock kraftfulla åtgärder från nästa regering, hävdar branschföreträdare.

”Det är ett historiskt högtryck inom svensk vindkraft, inte minst tack vare utländska investerare. Rekordinvesteringar gör att vindkraften nästan kommer att fördubblas och nå 30 TWh i årsproduktion redan 2021”, säger Charlotte Unger Larson, vd på Svensk Vindenergi.

Branschorganisationen uppger att en viktig milstolpe därmed är på väg att nås och det på närmast spektakulärt kort tid.

”Redan 2021 väntas det politiska målet för elcertifikatsystemet om 18 TWh ny förnybar produktion till år 2030 att ha uppnåtts, nio år i förtid. Det pågår en kapplöpning bland investerare för att få tillgång till det stöd som elcertifikaten innebär och redan till årsskiftet kan hela elcertifikatsystemet vara fullt. Det är en fantastisk framgång men kräver också snabb handling från den nya regering som förhoppningsvis tillträder snart.”

Vad är det ni anser behövs?
”Mest akut är en stoppregel i elcertifikatsystemet. Annars är det stor risk för ett prisras på elcertifikat vilket skulle slå hårt och samtidigt allvarligt skada den framtida investeringsviljan vilket i sin tur kan hota Sveriges energiomställning”, säger Charlotte Unger Larson.

Det är den blocköverskridande energiuppgörelsen från 2016, då fem partier enades om att till 2040 ställa om Sverige till 100 procent förnybar el, som fungerat som raketbränsle för vindkraften. Och en ny färdplan som branschorganisationen tagit fram och som offentliggörs inom kort visar att vindkraften är billigaste formen av ny storskalig el. Och vindel uppges kunna stå för huvuddelen av all den nya elproduktion som måste byggas för att ersätta bland annat kärnkraften.

”Vi ser att vind tillsammans med vatten senast 2040 kan leverera 90 procent av den el som används. För vattenkraften innebär det en produktion på ungefär samma nivå som i dag, men för vindkraftens del ska produktionen mer än fyrdubblas”, säger Charlotte Unger Larsson.

För att nå målet om ett hundra procent förnybart elsystem till 2040 behöver vindkraften gå från dagens cirka 17 TWh till en årsproduktion motsvarande minst 70 TWh.

”Vi bedömer att över 200 miljarder kronor måste investeras i vindkraft. Och tack vare teknikutveckling och snabba kostnadssänkningar kan utbyggnaden ske utan stöd”, säger Charlotte Unger Larsson, och att vindkraften därmed kan bidra till att skapa många nya gröna jobb.

Men det finns flera utmaningar som riskerar att försena och fördyra vindkraftsutbyggnaden som nästa regering måste hantera snarast, anser hon.

”Stärkta elnät liksom tillståndsfrågan är centrala. Kommunala vetot borde slopas och myndigheterna måste få instruktioner så att klimatfrågan alltid vägs in vid beslut. Det skulle minska risken för dagens ofta stora målkonflikter med andra intressen som försvaret och rennäringen.”

Läs artikeln i Dagens industri.