2011-05-27

Externa nyheter

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande: Miljöledning, miljörevision och prövning av vindkraft

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande: 2010/11:MJU23

Sammanfattning

I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2010/11:93 Nya EU-regler om miljöledning och miljörevision. Utskottet behandlar även ett motionsyrkande om prövning av vindkraft från den allmänna motionstiden 2010.

Regeringen föreslår i propositionen vissa lagändringar med anledning av att EU:s förordning om frivillig miljöledning och miljörevision (Emas) har ersatts av en ny EU-förordning. Den nya EU-förordningen medför att hänvisningar i svensk lagtext till EU-förordningen och dess artiklar behöver ändras. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2011.

Ingen motion har väckts med anledning av propositionen. Utskottet tillstyrker med viss justering regeringens förslag. Motionsyrkandet om vindkraft avstyrks. I betänkandet finns en reservation.

Läs hela