2011-10-02

Externa nyheter

Motion: Försvarsmaktens riksintressen bör begränsas

Peter Rådberg (MP) har med några partivänner har till riksdagen inlämnat motion 2011/12:MP3105 Försvarsmaktens riksintressen bör begränsas.

Miljöpartiet de gröna anser att kraven på mark- och vattenområden ska klassas som av avsevärd betydelse för totalförsvaret ska skärpas. Varje sådant område måste motiveras på ett tydligare sätt för at i försättningen kunna klassificeras som riksintresse.

När två riksintressen står mot varandra så kan det inte vara rimligt att Försvarsmakten ska ha tolkningsföreträde vilket riksintresse som ska gälla.