2011-05-24

Externa nyheter

Näringsutskottets betänkande: Tredje inre marknadspaketet för el, naturgas mm

I betänkandet behandlas även ett antal motioner med elmarknadspolitisk anknytning från den allmänna motionstiden 2010. Samtliga dessa motioner avstyrks i berörda delar. I två reservationer (S, MP, V respektive S, V) framförs andra uppfattningar än dem utskottets majoritet står bakom.

Läs hela
Motion 2010/11:N369 ”Förnybar Energi” Kent Persson (V)