2021-06-18

Externa nyheter

Ny dom från MÖD: Enskilda kan inte initiera omprövning av vindkraftverksamhet

I ett nytt avgörande från Mark- och miljööverdomstolen om vindkraftsverksamhet fastställer domstolen att enskildas möjlighet att initiera och överklaga beslut om omprövning av tillståndsgivna verksamheter är begränsad. I målet fäster domstolen stor vikt vid verksamhetsutövarens intresse av att kunna bedriva den tillståndsgivna verksamheten under förutsebara former. Målet gäller lågfrekvent buller.

Läs mer