2018-09-20

Externa nyheter

Ny rapport: Kommunerna måste ta större ansvar för utsläppen

Kommunerna har en nyckelroll för att Sverige ska nå sina klimatmål. Offentlig verksamheten står för en stor del av svenskars utsläpp av växthusgaser. Med lokala utsläppsmål, krav på matens klimatpåverkan i upphandlingar och strikta krav vid bil- och flygresor kan kommunerna gå före i klimatarbetet, enligt en ny rapport.

I dag ligger utsläppen av växthusgaser på drygt 5 ton koldioxidekvivalenter per person och år i Sverige. Enligt klimatmålen ska det inte finnas några sådana nettoutsläpp år 2045.

Men vår konsumtion orsakar stora utsläpp i andra länder och räknas dessa in släpper vi ut cirka 11 ton koldioxidekvivalenter per person och år, så kallade konsumtionsutsläpp. Och medan utsläppen i Sverige har minskat med cirka 30 procent sedan början på 1990-talet har utsläppen utomlands ökat med 50 procent eftersom en stor del av det vi konsumerar tillverkas i andra länder.

– Om vi vill ändra den här utvecklingen måste vi förstå vilka drivkrafter som ligger bakom de ökande utsläppen, säger Katarina Axelsson, forskare på Stockholm Environment Institute, SEI.

Hon är en av författarna till en ny rapport om klimatpåverkan från den offentliga sektorns konsumtion som presenteras på torsdagen. Rapporten har finansierats av Världsnaturfonden, WWF, och studerat två områden med stora utsläpp, livsmedel och transporter.

Enligt rapporten är en grundförutsättning för att en omställning mot hållbar konsumtion ska lyckas att de totala konsumtionsutsläppen räknas in och det måste finnas en samverkan på nationell och lokal nivå.

– Kommunerna har en viktig roll i omställningen mot ett mer hållbart samhälle. De ansvarar för en stor del av samhällets olika tjänster som till exempel skolor, äldreboende, avfallshantering med mera. Kommunerna har också ett ansvar att skapa de rätta förutsättningarna för medborgarna att leva hållbart. Det är där de transporterar sig, har sin fritid, handlar sin mat, går i skola och så vidare, säger Katarina Axelsson.

Den offentliga sektorn står för cirka 15 procent av de totala konsumtionsutsläppen, enligt rapporten. Och av dem står kommunsektorn för huvuddelen, 70 procent.

Läs hela artikeln här.