2020-12-07

Externa nyheter

Ny vägledning förtydligar riktvärdet för buller från vindkraftsverk

Vindkraftsljud kan vara störande men det finns inget vetenskapligt stöd för att buller från vindkraftverk har någon annan negativ påverkan på hälsan vid nivåer under de svenska riktvärdena. Utifrån det samlade kunskapsläget i svensk och internationell forskning behåller Naturvårdsverket riktvärdet för buller vid bostäder på 40 dBA i vägledningen till vindkraftsaktörer. Riktvärdet ligger i linje med Världshälsoorganisationens rekommendationer. I områden för rekreation och friluftsliv där tystnad är en viktig faktor behålls riktvärdet 35 dBA.

Läs artikeln från Vindkraftsnyheter och Naturvårdsverkets vägledning om buller från vindkraft.