2018-09-05

Externa nyheter

Nya myndighetsinstruktioner som en följd av klimatlagen

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1618 av Jens Holm (V), besvarad av Statsrådet Isabella Lövin (MP).

Jens Holm frågat mig om alla statens myndigheter innan slutet av år 2018 kommer att ha fått nya instruktioner så att klimatlagen och andra miljö-relaterade mål ska kunna uppnås.

Jag vill börja med att tacka Jens Holm för att han tar upp den här viktiga frågan. Klimatperspektivet behöver integreras i alla politikområden och på alla nivåer i samhället för att styra om mot en cirkulär och biobaserad eko-nomi utan utsläpp av växthusgaser. Vi har kommit en bit på vägen men en hel del arbete återstår.

Klimatlagen är tillsammans med de nya klimatmålen och införandet av det klimatpolitiska rådet den viktigaste klimatreformen i svensk historia. Lagen innebär att varje regering har en skyldighet att föra en klimatpolitik som utgår från de klimatmål som riksdagen antagit. Varje regering ska också tydligt redovisa hur arbetet med att nå målen fortskrider. Den nya lagen är en central del i arbetet för att Sverige ska leva upp till Parisavtalet.

Regeringen arbetar aktivt med att integrera klimat och miljö i de politik-områden och utgiftsområden där drivkrafterna och lösningarna till miljö-problemen finns. Regeringskansliets interna processer och styrningen av myndigheter ska fortsätta utvecklas för ett mer integrerat miljö- och klimatarbete i hela regeringens politik.

Läs hela svaret här.