2009-10-28

Externa nyheter

Nya regler för prövning av vindkraftverk..

Nya regler för prövning av vindkraftverk

Från och med den 1 augusti 2009 har nya regler börjat gälla för att underlätta tillståndsprocessen för vindkraftverk och undvika dubbelprövningar. Nedan kan du läsa om vilka ändringar som gäller från och med den 1 augusti.

Bygglov

Bygglov krävs ej när det finns tillstånd enligt 9 eller 11 kap. miljöbalken. Det krävs varken bygglov eller tillstånd eller anmälan enligt MB för vindkraftverk under 20m med rotordiameter under 3m. Gäller dock inte vid på montering på byggnad och det finns avståndskrav. I övrigt krävs bygglov (8 kap. 2§ 1st. 6 PBL).

Anmälningsplikt enligt miljöbalken gäller för:

a) vindkraftverk som är högre än 50 meter,
b) två eller fler vindkraftverk som står tillsammans,
c) varje tillkommande verk som står tillsammans med ett annat vindkraftverk.

Anmälningspliktiga vindkraftverk anmäls hos kommunen och kommunen ska i lämplig omfattning handlägga anmälan tillsammans med ett bygglovsärende. Medför verksamheten betydande miljöpåverkan ska kommunen förelägga verksamhetsutövaren att ansöka om tillstånd.

Detaljplan

Endast om vindkraftverk ska uppföras i ett område med stor efterfrågan på mark ska lämplighetsprövning av vindkraft ske genom detaljplan (5 kap. 1§ 2st PBL). Tillämpas även om flera fastighetsägare med angränsande områden vill uppföra vindkraftverk.

Tillståndsplikt enligt miljöbalken gäller för (40.90):

a) två eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation) och vart och ett av vindkraftverken inklusive rotorblad är högre än 150 meter,
b) ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 150 meter och står tillsammans med en sådan gruppstation som avses i 1, eller
c) ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 150 meter och står tillsammans med ett annat sådant vindkraftverk, om verksamheten påbörjas efter att verksamheten med det andra vindkraftverket påbörjades.

Tillstånd gäller även för verksamhet med (40.95):

a) sju eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation) och vart och ett av vindkraftverken inklusive rotorblad är högre än 120 meter,
b) ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 120 meter och står tillsammans med en sådan gruppstation som avses i 1, eller
c) ett eller fler vindkraftverk som vart och ett inklusive rotorblad är högre än 120 meter och står tillsammans med så många andra vindkraftverk att gruppstationen sammanlagt består av minst sju vindkraftverk, om verksamheterna med de andra vindkraftverken påbörjades. Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 40.90.

Tillståndsprövningen av vindkraftverk behandlas av Länsstyrelsen med beslut från länsstyrelsens miljöprövningsdelegation. Beslutet kan överklagas och det görs då till miljödomstolen. Vid tillstånd från Länsstyrelsen krävs inget bygglov från kommunen men bygganmälan kvarstår. Kommunen måste dock tillstyrka, annars kan tillstånd för en etablering inte meddelas (anges i 16 kap. 4§ MB).

Är kommunen negativ till en etablering bör den avge den uppfattningen redan under samrådsprocessen för tillståndsansökan, för att underlätta tillståndsprocessen.

Övergångsregler

En verksamhet som enligt de äldre bestämmelserna är anmälningspliktig får fortsätta att bedrivas enligt äldre bestämmelserna trots att verksamheten blir tillståndspliktigt med den nya förordningen, om verksamheten är anmäld den 1 augusti 2009.

En verksamhet som bedrivs den 1 augusti 2009 och som enligt äldre bestämmelser inte är anmälnings- eller tillståndspliktig men som blir anmälningspliktig med den nya förordningen får fortsätta att bedrivas enligt äldre bestämmelser.

Äldre bestämmelser gäller för prövningen och handläggningen av mål och ärenden som inletts före den 1 augusti 2009.

Text: Länsstyrelsen i Hallands län, Nätverket för vindbruk.