2012-03-14

Externa nyheter

Nytt uppdrag till Naturvårdsverket

Uppdrag till Naturvårdsverket att utarbeta en landskapsanalys och analysera relevanta styrmedel för att utveckla den gröna infrastrukturen.

Sammanfattning

Naturvårdsverket ska i samråd med Kammarkollegiet, Statens jordbruksverk, Havs- och vattenmyndigheten, Skogsstyrelsen, Riksantikvarieämbetet, Trafikverket, Boverket och Sametinget utarbeta en landskapsanalys som underlag för det fortsatta arbetet med den gröna infrastrukturen. Uppdraget ska redovisas efter samråd med Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, Statens energimyndighet, Lantmäteriet, Sveriges lantbruksuniversitet och Naturhistoriska Riksmuseet. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet(Miljödepartementet) senast den 14 december 2012.

Läs hela