2012-09-20

Externa nyheter

Ökat utrymme för klimatanpassningsåtgärder och miljöforskning i budgetpropositionen

Miljösatsningarna i årets budget omfattar såväl fler klimatanpassningsåtgärder i Sverige och höjt anslag till Havs- och Vattenmyndigheten som förstärkningar till mark- och miljödomstolarna. Dessutom ökar medlen för internationellt miljösamarbete och till miljöforskningsrådet Formas.

Läs hela