2012-08-17

Externa nyheter

PM: Effektivare identifiering, beskrivning och bedömning av miljökonsekvenser

I promemorian från Miljödepartementet 17 augusti, presenteras ett förslag till ett nytt 6 kap. miljöbalken samt till vissa ändringar i anslutning till bestämmelserna i det kapitlet.

Det övergripande syftet med den föreslagna reformen av 6 kap. är att effektivisera balkens bestämmelser om identifiering, beskrivning och bedömning av miljökonsekvenser för såväl planer och program som verksamheter och åtgärder. Den bärande tanken är att reglerna ska vara tydliga och ändamålsenliga och ge förutsättningar för att resurserna vid och inför prövningen läggs på de fall och de frågor där de ger störst miljönytta. Målet är att ge förutsättningar för att öka den samlade miljöskyddseffekten och samtidigt minska den samlade tidsåtgången och administrativa bördan vid miljöprövningen. De förslag som presenteras syftar också till att tillgodose de krav som följer av Sveriges EU-rättsliga åtaganden och förbättra genomförandet av tillämpliga EU-rättsakter.

Läs hela