2010-08-16

Externa nyheter

PM om konsekvenser av Försvarsmaktens temporära beslut rörande vindkraftverk

Inledning

Svensk Vindenergi är oroade över konsekvenserna av Försvarsmaktens beslut att temporärt inte godkänna nya vindkraftverk inom 40 km från ett antal militära flygplatser.
I en enkät till våra medlemsföretag har vi frågat vilka pågående projekt som fått färdigt bygglov eller fått positivt remissyttrande från Försvarsmakten och som nu påverkas negativt av 40-km beslutet.
När det gäller att samla in information om vilka projekt inom 40 km som hunnit så långt i processen att de redan fått bygglov är denna information för känslig för företagen att lämna ut så vi har inte kunnat samla in uppgifterna. Även om vi inte kan ge en sammanställning så vill vi peka på att det är allvarligt om förutsättningarna för dessa projekt kommer ändras.
Vi har däremot sammanställt hur många projekt inom aktuella områden som fått positivt remissyttrande från Försvarsmakten samt vilka projekt som planeras inom aktuellt område.
Det underlag som lämnas ska inte ses som heltäckande utan snarare som en indikation på vilka följder ett förbud får. Både för projekt som redan har fått positiva remissvar men också vilka konsekvenser som Försvarsmaktens tillfälliga stopp redan har fått. Vi har sammanställt svaren så att de stora dragen kommer fram men att enskilda projekt eller företagsnamn inte visas. Detta på grund av att många företag inte vill att deras uppgifter ska bli offentliga. En av anledningarna är konkurrensaspekten. De företag som är börsnoterade har dessutom en strikt policy när det gäller att lämna ut information om företaget.

Läs hela