2011-07-06

Externa nyheter

Proposition: Förslag om en ny lag om elcertifikat överlämnas till riksdagen

Regeringen har i dag överlämnat en proposition till riksdagen med förslag till en ny lag om elcertifikat. De nya förslag som presenteras handlar främst om att möjliggöra för en elcertifikatsmarknad som är gemensam med andra länder under förutsättning att en internationell överenskommelse uppnås, att kraven skärps för att el som produceras med vattenkraft ska kunna tilldelas elcertifikat samt att mindre producenter av förnybar el som själva använder den el de producerat får undantas från kvotplikt. Elcertifikatssystemets nuvarande mål och funktionssätt bibehålls oförändrade.

I övrigt innebär förslaget redaktionella och språkliga ändringar samt omdispositioner i syfte att göra lagen mer överskådlig och tydlig. Förslaget innebär även förändringar för att förbättra myndigheternas administrativa rutiner och bedöms leda till regelförenklingar. Den nya lagen om elcertifikat föreslås träda i kraft den 1 januari 2012.

I propositionen föreslås vidare att det avtal mellan Sverige och Norge om en gemensam elcertifikatsmarknad som undertecknades den 29 juni 2011 ska godkännas av riksdagen. Överenskommelsen träder i kraft den 1 januari 2012 under förutsättning att Norge då har antagit EU:s förnybartdirektiv.

I propositionen bedömer regeringen även att elcertifikatssystemet uppnår de uppsatta målen och i huvudsak fungerar väl samt att någon reglering av elcertifikatspriserna inte bör göras. En elcertifikatsmarknad som är gemensam med Norge bedöms minska riskerna för höga elcertifikatspriser. Däremot bör informationen till marknadens aktörer och konsumenter förbättras ytterligare, eftersom den är av central betydelse för marknadens funktionssätt.

Läs hela propositionen