2014-06-12

Externa nyheter

Publikation: Insatser för att nå miljömålen 2010-2014

Miljömålssystemet är den centrala, gemensamma plattformen för aktörerna i det svenska miljöarbetet. I detta faktablad ges kortfattade exempel på insatser som genomförts under mandatperioden 2010-2014 för att nå de 16 miljökvalitetsmålen i miljömålssystemet.Innehållet är ett särtryck av motsvarande kapitel i regeringens skrivelse ”Svenska miljömål visar vägen!” (skr. 2013/14:145).

Läs hela