2015-02-05

Externa nyheter

Redovisning av uppdrag rörande ambitionshöjning inom elcertifikatsystemet

Energimyndigheten redovisar förslag till justeringar av gällande kvotkurva för att möjliggöra den aviserade ambitionshöjningen. Ambitionshöjningen innebär att Sverige ska finansiera 30 TWh ny förnybar el inom ramen för elcertifikatsystemet till 2020 jämfört med 2002.

Läs hela