2020-03-18

Externa nyheter

Regeringen föreslår att elcertsystemet stängs 2021

Infrastrukturdepartementet föreslår i en promemoria om ändringsförslag i lagen om elcertifikat (2011:1200) att ett datumstopp bör införas i elcertifikatsystemet den 31 december 2021 och att systemet  därmed kan avslutas 2035 (…).

Promemorian innehåller även förslag på ny utformning av den så kallade kvotkurvan så att systemet kan avslutas tidigare och samtidigt som i Norge. Förslagen föreslås träda i kraft 1 januari 2021.

Läs artikeln från VA insights.
Läs promemorian från Infrastrukturdepartementet.