2015-03-12

Externa nyheter

Regler för rätt tilldelning av utsläppsrätter och om nya kontotyper

Regler för rätt tilldelning av utsläppsrätter och om nya kontotyper, prop. 2014/15:70

Sammanfattning
I propositionen föreslås ändringar i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter och luftfartslagen (2010:500).

Ändringar föreslås för att det svenska regelverket ska överensstämma med nya EU-regler om hantering av utsläppsrätter i unionsregistret. Förslagen avser de nya kontotyperna handelskonto och mottagarkonto för auktionerade utsläppsrätter. Kontoföringsmyndigheten föreslås få rätt att ta ut avgifter både för ansökan om och förande av konton.

Läs hela