2009-11-11

Externa nyheter

Replik på Fagerströms inlägg i Svenska Dagbladet

Replik på Jonny Fagerströms debattartikel från 10 november


Fagerström ser inte klimatutmaningen

Jonny Fagerström från organisationen ”Svenskt Landskapsskydd” uttrycker på Brännpunkt sin skepsis mot att mänskligheten står inför en klimatutmaning. Han hoppas också att förhandlingarna om ett nytt klimatavtal i Köpenhamn ska haverera och angriper samtidigt den svenska omställningen till förnyelsebar energi och utbyggnaden av vindkraften i synnerhet.

Forskningen har visat att koncentrationen av växthusgaser i atmosfären har ökat från cirka 280 ppm år 1850 till cirka 390 ppm idag. Koncentrationen av koldioxid i atmosfären har inte varit så hög som idag på minst 650 000 år.  Jordens medeltemperatur har stigit med cirka 0,75 grader de senaste 100 åren. Idag finns det i en vetenskaplig konsensus om att de ökande koncentrationerna av växthusgaser med mycket stor sannolikhet är orsaken till att jordens temperatur stiger.

Det är utifrån denna forskning som bland annat FN:s generalsekreterare, de stora utvecklingsländerna, EU och den svenska regeringen hoppas att klimatmötet i Köpenhamn ska kunna enas om kraftfulla åtaganden gällande utsläppsminskningar så att vi får ett uthålligare förhållande till vår planet. Det är också bakgrunden till EU:s och Sveriges nationella strategier för att öka andelen förnyelsebar energi.

Med tanke på riskerna med klimatförändringarna och därmed behovet av att följa någon form av försiktighetsprincip anser vi att Fagerströms förhoppningar om ett misslyckande uttrycker en nästan obehaglig cynism.

Målet för ”Svenskt Landskapsskydd” förefaller vara att stoppa omställningen till förnyelsebar energiproduktion i allmänhet och satsningar på ny vindkraft i synnerhet. Kanske ska man därför inte ta Fagerströms syn på den globala uppvärmningen alltför bokstavligt utan snarare se den som ett medel för att få medialt genomslag för hans aversion mot vindkraften.

När det gäller utbyggnaden av vindkraft i Sverige kan vi först konstatera att Sverige är ett av de länder som till för några år sedan satsat minst på vindkraften trots att den är det energislag som över 80 procent av det svenska folket vill bygga ut. I Sverige kommer bara lite mindre än två procent av vår elproduktion idag från vinden. Vindkraften är samhällsekonomiskt mycket konkurrenskraftig. Den byggs ut i den takt som är lönsam och bra för elkonsumenterna. Givetvis skall utbyggnaden ske på ett ansvarsfullt sätt och de nya jobb och den tillväxt satsningarna ger balanseras mot att landskapsbilden på vissa ställen kan påverkas.

Precis som Fagerström skriver har Svensk Vindenergi uppmanat den svenska regeringen att framhålla vindkraftens positiva effekter på minskningen av utsläppen av koldioxid under FN:s stora klimatmöte i Köpenhamn och att vindkraften kan bespara atmosfären enorma utsläpp, speciellt under perioden fram till 2020.

Den subvention som Fagerström dessutom påstår kommer vindkraften tillgodo är ren nonsens. Elkonsumenterna betalar en elcertifikatavgift om cirka 6 öre/kWh. Av denna avgift går idag ungefär 12 procent till vindkraften, det vill säga knappt 0,75 öre/kWh. Resten går till utbyggnad av biokraftvärme och vattenkraft. Under år 2009 innebär detta att vindkraften får ett bidrag på mellan 1,5 och 2 miljarder kronor beroende på hur stor produktionen blir.

Debatten skulle må bättre om Svenskt Landskapsskydd avstod ifrån att systematiskt förvränga fakta.

Matthias Rapp, vd Svensk Vindenergi
Claaes Västerteg, vice ordförande Miljö- och jordbruksutskottet

Läs inlägget från Jonny Fagerström:
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_3776601.svd