2018-11-16

Externa nyheter

Replik: Stymer har föråldrade uppgifter om vindkraften

Svensk Vindenergis svar till Bernd Stymers insändare ”Hur kan svensk vindkraft påverka jordens klimat?”, publicerad den 10 november. Bernd Stymers felaktiga och föråldrade uppgifter om vindkraft bör inte få stå oemotsagda.

Modern och ren elproduktion är en förutsättning för att möta de klimatutmaningar som världen står inför. Vindkraften i Sverige är i dag en mogen industri som bidrar till klimatnytta och konkurrenskraft. Detta har våra politiker insett och majoriteten av våra riksdagspartier har ställt sig bakom energiöverenskommelsen och målet att Sverige 2040 ska ha ett 100 procent förnybart elsystem.

Vindkraften är i dag det billigaste kraftslaget som storskaligt går att bygga ut i Sverige. Teknikutvecklingen har på tio år halverat kostnaden för ny, landbaserad, vindkraft. Kostnaden ligger nu på under 40 öre/kWh för de bästa projekten.

Att Energimyndigheten skulle ”ösa pengar” över alla som vill bygga vindkraft, stämmer inte. Elcertifikatsystemet är fullt, sett till investeringsbeslut, och ny förnybar elproduktion kommer att byggas utan stöd. Det innebär att vindkraftutbyggnaden sker helt på marknadsmässiga grunder.

Ibland finns oro för att verken ska störa. Teknikutvecklingen gör att vi får större och högre vindkraftverk, men bullernivåerna reduceras fortsatt till domstolarnas praxis och myndigheternas rekommendation om max 40 db(A). Vindkraften håller sig, både nu och framöver, inom gränsvärdet för vad som är hälsosäkert.

Påståendet att det skulle vara någonting negativt att elproduktionen överstiger elanvändningen är inkorrekt. Överproduktionen tillåter oss nämligen att exportera koldioxidfri el till Europa, till länder med begränsad möjlighet att själva kunna ställa om till ren elproduktion. Sverige kan på så vis hjälpa till att ersätta kol, olja och gas i våra grannländer och bidra till global klimatnytta.

Med en storskalig utbyggnad av vindkraft i Sverige, här och nu, får vi en god energibalans som behövs för klimatet, vår försörjningstrygghet och samhällsekonomin.

Charlotte Unger Larson
Vd på Svensk Vindenergi

Läs repliken i Eskilstunakuriren.