2016-11-24

Externa nyheter

Riksrevisionen: Svenska kraftnät bör förändras

Riksrevisionen har granskat regeringens och Affärsverket svenska kraftnäts styrning mot en säker kraftöverföring till samhällsekonomiskt försvarbara kostnader. Fokus i granskningen är den finansiella och verksamhetsmässiga styrningen av Svenska kraftnät och utbyggnaden av stamnätet, mot bakgrund av omställningen mot mer förnybara energislag.

Sammantaget anser Riksrevisionen att stamnätet riskerar att byggas ut för lite, för mycket eller på fel plats, med följden att elnätskunderna får betala för mycket för stamnätet och ökad risk för fler och längre elavbrott. Därför bör regeringen utveckla Svenska kraftnäts uppdrag och finansiering. Svenska kraftnät bör i sin tur förbättra beslutsunderlagen, och då främst de samhällsekonomiska analyserna.

Läs mer här