2014-04-09

Externa nyheter

Riksrevisionens rapport om statens hantering av riksintressen

Miljöbalkens bestämmelser om hushållning med mark- och vattenområden omfattar bl.a. ett skydd för områden som är av särskilt intresse för staten på grund av exempelvis deras natur- eller kulturvärden, materialförekomst eller betydelse för rennäringen. Sådana så kallade riksintresseområden ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada de aktuella värdena.

Läs hela