2018-06-13

Externa nyheter

Vi spelar rysk roulett med vår egen framtid

Naturvårdsverket publicerade nyligen en rapport där det framgår att utsläppen av växthusgaser i Sverige minskade med 1,4 procent 2017. I beräkningen ingår inte utsläpp som orsakas utomlands av vår konsumtion och inte utsläppen av internationellt flyg och sjöfart. Eftersom dessa ökar är det tveksamt om vi i verkligheten hade några minskningar av utsläppen. Enligt Naturvårdsverket motsvarar utsläppen från konsumtionen fortfarande drygt 10 ton koldioxidekvivalenter per person årligen. Vi är därför långt ifrån att bli fossilfria till 2045. För att nå målet måste minskningarna bli 5–8 procent, årligen enligt Naturvårdsverket.

Situationen globalt är ännu mer alarmerande. Det Internationella Energirådet IEA publicerade nyligen en rapport där det framgår att den globala användningen av energi ökade med 2,1 procent 2017. Av ökningen kom två tredjedelar från kol olja och gas. Den förnybara energin stod, trots en kraftig ökning, endast för av energitillväxten. Utsläppen av koldioxid ökade globalt med 1,4 procent. FN och IEA varnar för att bara fyra av 38 teknikområden ligger i linje med klimatmålen i Parisavtalet. Med den nuvarande utbyggnadstakten av förnybar energi och med den ökning av bruttonationalprodukten (BNP) vi har kommer det att ta 400 år innan vi får bort den fossila energin, enligt en rapport i MIT Tecnology Review. Denna utveckling är inte hållbar. Vi spelar nu rysk roulett med mänsklighetens framtid.

Läs mer här.