2019-05-06

Externa nyheter

Så kan 100 procent förnybar elproduktion se ut

Det är fullt möjligt att få ett fungerande 100 procent förnybart elsystem till 2040-talet. Men det kräver möjligheter för en fortsatt utbyggnad av vindkraft och av elnäten. Samtidigt behöver elanvändarna få möjlighet till flexibel användning utifrån elprisets upp- och nedgångar. Det är några av slutsatserna från Energimyndighetens analys av framtidens elsystem.

– Här handlar det om att hela samhället behöver arbeta tillsammans för att överbrygga hinder och möjliggöra investeringar, säger Energimyndighetens generaldirektör Robert Andrén. Vi ser därför ett behov av att göra en handlingsplan i bred dialog med berörda aktörer så att vi får en gemensam syn på de utmaningar som omställningen innebär.

Med bakgrund i att Sverige har ett energipolitiskt mål om ett 100 procent förnybart elsystem till 2040, har Energimyndigheten tagit fram fem scenarier för hur ett sådant elsystem skulle kunna se ut. Analysen visar att det är fullt möjligt för marknaden att ta oss till ett fungerande 100 procent förnybart elsystem på 2040-talet. Sverige har stor potential för både flexibilitet och billig förnybar el, men en grundläggande förutsättning för ett fungerande och kostnadseffektivt elsystem är att låta elprissignalerna nå fram…

Läs hela pressmeddelandet från Energimyndigheten.