2018-09-24

Externa nyheter

Samhället tjänar på utbyggd vindkraft – inte tvärt om

Svensk Vindenergis replik på Stigande elpriser – tacka vindkraften för det publicerad 18 september i Allehanda.

Per Fahléns artikel innehåller många faktafel. Tvärtemot vad han påstår, tjänar Sverige och klimatet på vindkraftsutbyggnaden.

Att elpriset ökat beror på svag hydrologisk balans, högre bränslekostnader och ett högre pris på koldioxidutsläpp genom de nya reformerna inom EU:s system för utsläppshandel – inget annat. Det är positivt att vi fått till ett system som tar betalt för de kostnader som utsläppen orsakar samhället. Det ger incitament att minska vår klimatpåverkan och investera i mer klimatsmarta alternativ.

Utbyggnaden av vindkraft ger lägre, inte högre, elpris. Tumregeln är att utbyggnad om 10 TWh vindkraft sänker elpriset med cirka 3 öre/kWh. Utan vindkraften hade elpriset varit ännu högre. En vanlig missuppfattning är att elkonsumenter får betala för ökade nätavgifter till följd av utbyggnaden. Detta är fel, då vindkraftsproducenter betalar de kostnader som är relaterade till nätanslutningen. Stigande nätkostnader beror i första hand på att våra elnät är gamla och behöver bytas ut.

Enligt ansedda Stanford University har vindkraften lägst klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Olika studier kan visa varierande resultat, men gemensamt är att skillnaderna är små mellan de icke fossila kraftslagen.

Fahlén påstår att politiska beslut ligger bakom nedstängningen av de äldsta kärnkraftsreaktorerna. Det stämmer inte. Energiöverenskommelsen skapade förutsättningar att behålla kärnkraften genom reducering av effektskatten. Beslut om nedstängning av de äldsta reaktorerna har tagits av ägarna, av ekonomiska skäl.

Vindkraften är nu det billigaste kraftslaget som kan byggas ut i stor skala i Sverige. Utbyggnaden sker redan nu utan stöd eftersom nya investeringar inte längre kan räkna med stöd från elcertifikatsystemet.

Omställningen mot ett 100 procent förnybart elsystem innebär utmaningar, men dessa kan hanteras. Vattenkraften tillsammans med ökad sammanlänkning med omvärlden genom utlandsförbindelser ger Sverige goda förutsättningar att lyckas med omställningen. Lägg därtill en hittills outnyttjad potential att balansera systemet med hjälp av efterfrågeflexibilitet och energilager.

Charlotte Unger Larson
Vd, Svensk Vindenergi